Säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Vilppulan Tähti ry. Seuran kotipaikka on Mänttä-Vilppula. 

2§ Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu 

Seura toimii Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n ja liiton asianomaisen piirijärjestön jäsenseurana. Seuran tarkoituksena on: 1) edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä terveitä elämäntapoja 2) kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä 3) edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa sekä 4) toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura: 1) järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä kilpailuja ja muita vastaavia kulttuuritapahtumia; 2) harjoittaa kasvatus-, koulutus-, valmennus- ja neuvontatyötä sekä 3) harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa Toimintansa tukemiseksi seura voi: 1) järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia 2) harjoittaa kustannus-, paikallisradio- ja televisiotoimintaa 3) ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä harjoittaa kioski- ja bingotoimintaa 4) järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä sekä 5) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi. Tarvittaessa seura hankkii toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan. 

3§ Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut 

Seuran jäsenet ovat joko nuorisojäseniä, varsinaisia jäseniä, perhejäseniä, vapaajäseniä, kannattajajäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia. Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä viisitoista (15) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö. Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle viisitoista (15) vuotias yksityinen henkilö. Seuran perhejäseneksi voivat liittyä kaikki samassa taloudessa asuvat viisitoista (15) vuotta täyttäneet henkilöt. Seuran vapaajäseneksi pääsee vähintään 50 vuotta täyttänyt ja seuran varsinaisena jäsenenä yhtäjaksoisesti 25 vuotta ollut tai seuran ja Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n muiden jäsenseurojen varsinaisena jäsenenä yhteensä 30 vuotta ollut yksityinen henkilö. Seuran kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua vähintään 50 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista. Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n tai liiton piirijärjestön toiminnassa huomattavasti ansioitunut yksityinen henkilö. Seuran varsinaiseksi jäseneksi, perhejäseneksi, nuorisojäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä, vapaajäseneksi pääsemisestä ja kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää seuran hallitus. Seuran jäsenenä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksuajankohdasta päättää seuran vuosikokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen. Vapaajäseneltä, kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua. Seuran hallitus voi vapauttaa varusmies- tai siviilipalveluksessa olevan taikka päätoimisen opiskelijan tai jonkun muun vastaavan syyn omaavan määräaikaisesti jäsenmaksun maksamisesta.

4§ Seurasta eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen 

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen voidaan erottaa seurasta, 1) jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän seuraan liittyessään sitoutui tai 2) jos jäsen on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa taikka 3) jos jäsen ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenen voidaan katsoa eronneen seurasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. Jäsenen erottamisesta päättää seuran kokous. Jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallitus voi päättää seuran jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta tai varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään kurinpitosäännöissä tai kilpailusäännöissä. Vastaava päätöksenteko-oikeus on niiden lajiliittojen hallituksilla, joiden jäsenenä seura on, niiden alaista toimintaa koskevissa asioissa. 

5§ Toimielimet 

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Toimeenpanevana elimenä on seuran hallitus. 

6§ Seuran sääntömääräinen kokous 

Seuran sääntömääräinen kokous, eli vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana heinä - marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt 2) valitaan pöytäkirjan tarkastajat 3) esitetään hallituksen kertomus seuran toiminnasta edelliseltä toimintakaudelta 4) esitetään tilinpäätös edelliseltä toimintakaudelta ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto 5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 6) vahvistetaan kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio 7) vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sääntöjen 3 §:n mukaisesti 8) vahvistetaan hallituksen ja jaostojen jäsenten palkkiot 9) valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut hallituksen jäsenet 10) valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa taikka yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa 11) päätetään hallituksen avuksi asetettavista ja hallituksenalaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan hallitukselle valtuudet jäsenten valitsemiseen 12) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin; 13) käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille 14) päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla sekä 15) käsitellään kokouksella tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat Vuosikokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun. Vuosikokoukselle tehdyistä esityksistä on seuran hallituksen annettava kirjallinen lausunto. 

7§ Ylimääräinen kokous 

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava seuran ylimääräinen kokous koolle pidettäväksi viimeistään neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 

8§ Äänioikeus seuran kokouksessa 

Seuran varsinainen jäsenellä, joka on maksanut kokousta edeltävän toimintakauden jäsenmaksunsa, on seuran kokouksessa äänioikeus ja yksi (1) ääni. Kaikki 15 vuotta täyttäneet perheenjäsenet ovat äänioikeutettuja ja heillä kullakin on yksi (1) ääni. Seuran nuoriso- ja kannatusjäsenellä on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa äänestyksiin. Vapaa- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolooikeus. He voivat ottaa osaa äänestyksiin vain, jos heillä oli äänioikeus ennen vapaajäseneksi hyväksymistä tai kunniajäseneksi taikka -puheenjohtajaksi kutsumista. 

9§ Kutsu seuran kokoukseen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, sähköpostitse tai seuran internet-sivuilla. 

10§ Hallitus 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja 3 - 7 muuta jäsentä, jotka kaikki valitaan seuran vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenenä ei voi olla seuran päätoiminen työntekijä. Hallituksen kokouksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla. Kokous voidaan kutsua koolle pidettäväksi myös etäkokouksena: video-, puhelin- tai sähköpostikokouksena. Sähköpostitse pidettävässä kokouksessa hallituksen jäsenten tulee ilmoittaa vastauksensa esityksiin viimeistään kokouskutsuun merkittyyn ajankohtaan mennessä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut vähintään puolet (1/2) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla. 

11§ Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä seuran kokouksen päätösten mukaan. Erityisesti hallituksen tehtävänä on: 1) edustaa seuraa 2) johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa seuran sääntöjen noudattamista 3) kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat 4) panna toimeen seuran kokouksen päätökset 5) pitää luetteloa seuran jäsenistä 6) laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 7) valita tarvittaessa jäsenet vuosikokouksen asettamiin jaostoihin sekä 8) ottaa ja vapauttaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät. 

12§ Jaostojen tehtävät ja toimivalta 

Seuran jaostojen tehtävänä on huolehtia oman lajinsa tai toimintasektorinsa toiminnasta seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Jaosto voi päättää oman lajinsa tai toimintasektorinsa taloudellisista asioista vahvistetun talousarvion ja hallituksen hyväksymän taloudenhoidon ohjesäännön puitteissa. Jaosto ei kuitenkaan voi tehdä seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita sitoumuksia. 

13§ Seuran nimen kirjoittaminen 

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi aina yhdessä. Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai seuran toimihenkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jonkun toisen nimenkirjoittajan kanssa. 

14§ Tilintarkastajat tai toiminnantarkastajat

 Seuralla on vähintään yksi (1) tai enintään kaksi (2) tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja yksi (1) tai enintään kaksi (2) varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja, jotka valitaan vuosikokouksessa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. 

15§ Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus 

Seuran tilikausi on 1.7 – 30.6 Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

16§ Sääntöjen muuttaminen 

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamiselle on saatava Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallituksen hyväksyminen. 

17§ Seuran purkaminen 

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus seuran purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:lle. 

18§ Eroaminen liitosta ja piirijärjestöstä 

Seuran eroamisesta Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:stä tai sen piirijärjestöstä päättää seuran kokous. Ehdotus eroamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa (2) seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Eroamisesta on ilmoitettava asianmukaisesti liitolle ja piirijärjestölle. 

19§ Muut määräykset 

Siltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä. Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.